Himachal Pradesh
13th Legislative Assembly ( Vidhan Sabha )