Himachal Pradesh
14th Legislative Assembly (Vidhan Sabha)
NAME OF THE SECRETARY FROM TO
Shri Yash Paul Sharma 02/07/2018
Shri Sunder Singh Verma 01/07/2013 30/06/2018
Shri Balbir Tegta 27/12/2012 29/06/2013
Shri Goverdhan Singh 18/01/2008 22/12/2012
Shri J.R.Gazta 05/09/2003 18/01/2008
Shri. Ajai Bhandari 27/12/1996 04/09/2003
Shri K.L. Verma 23/02/1995 30/11/1996
Shri Laxman Singh 01/02/1988 16/02/1995
Shri V. Verma 14/05/1982 31/01/1988
Shri R.K.Mahajan 12/11/1980 13/05/1982
Shri Surendra Prakesh 01/06/1979 21/10/1980
Shri Ved Prakash Bhatnagar 08/04/1975 18/05/1979
Shri Shamsher Singh 26/05/1972 04/04/1975
Shri D.B Lal 08/01/1968 11/03/1971
Shri Des Raj Dhamija 10/05/1967 07/01/1968
Shri D.B. Lal 24/12/1963 09/05/1967
Shri Surendra Nath 01/07/1963 23/12/1963
Shri Lachhman Dass 24/06/1956 31/10/1956
Shri Bansi Dhar Sharma 23/06/1955 23/06/1956
Shri Chet Ram Thakur 07/04/1952 12/06/1955
Shri N.C. Nandi 23/03/1952 06/04/1952