Himachal Pradesh
13th Legislative Assembly ( Vidhan Sabha )
NAME OF HON'BLE SPEAKER FROM TO
Shri Vipin Singh Parmar 26/02/2020
Shri Rajeev Bindal 10/01/2018 16/01/2020
Shri Brij Behari Lal Butail 09/01/2013 05/01/2018
Shri Tulsi Ram 11/01/2008 01/01/2013
Shri Gangu Ram Musafir 11/03/2003 09/01/2008
Shri Gulab Singh Thakur 30/03/1998 07/03/2003
Shri Kaul Singh Thakur 15/12/1993 12/03/1998
Shri T.S.Negi 20/08/1990 14/12/1993
Shri Radha Raman Shastri 21/03/1990 17/08/1990
Smt. Vidya Stokes 11/03/1985 19/03/1990
Shri T.S.Negi 22/06/1982 14/09/1984
Shri T.S.Negi 08/05/1979 21/06/1982
Shri Sarvan Kumar 30/06/1977 18/04/1979
Shri Kultar Chand Rana 28/03/1972 29/06/1977
Shri Desh Raj Mahajan 20/03/1967 19/03/1972
Shri Desh Raj Mahajan 04/01/1963 18/03/1967
Shri Jaiwant Ram 24/03/1952 31/10/1956